Byggaren kommer slutligen att återkomma

Liknelser

ärberättelseromkändasakersombelyserendjuparemening.Följandeliknelseharsin grundidenmoderna människanssökandeefterlivetsursprung.

I

enisoleradafrikanskdjungelboddeenstamavprimitivamänniskorutankunskap omvärldenutanförderasby.Endagdåmedlemmaravstammenjagadepå okänd mark,snubbladedepåspillrornaavettkraschatflygplan.Enlivlig diskussionom det främmande föremålets tillkomst rasadesnart-varifrånkom detta föremål och hur hamnade det här?Bynpolariseradestidigti tvåmotsattaståndpunkter.

En

uppfattning var att föremålet hade byggts av människor (skelettetav en människa fanns inuti föremålet) medan andra trodde attföremålet måste ha ett naturligt ursprung. Att tro att det skapatsskulle bekräfta att det fanns en intelligens som överträffadederas egen.

De

som trodde att flygplanet konstruerats och byggts av andraintelligenta människor hävdade att detta var självklart men kundeinte styrka hur, varför eller när. Alla försök att förklara hur,varför eller när, som inte byggde på en tro på slumpmässiganaturliga processer blev häftigt förlöjligade. De tystnade snart.

De

som trodde på föremålets naturliga ursprung stärkte sina argumentgenom att visa att samma gummiliknande ämne som fanns i däckenkunde man finna som “läckage” på träd. Likaså glaset, färgenoch växlingar i strukturen kunde visas inträffa naturligt. Genomatt kasta upp en av skruvarna i luften med precis rätt spinnanderörelse och fånga den i precis rätt hål så skulle skruven ävendelvis skruvas på plats.

Man

kom sinsemellan överens om att under tillräckligt lång tid skulledenna sak kunnat skapa sig själv (även om den exakta mekanismenännu inte var känd). Ännu mer övertygande bevisning kunde fås dåden förfallna saken blev reparerad och delarna omflyttade. Ett stortprojekt startades för att kartlägga, katalogisera och förståvarje del av denna sak.

Alla

dessa observationer bekräftade för de primitiva infödingarna attde hade rätt i sin förståelse av föremålets naturliga ursprung.

De

få och envisa som fortsatte att tro att föremålet skapats av andraintelligenta människor ansågs bakåtsträvande och okunniga. Deignorerades och byskolorna organiserade sig så att alla barnen baraskulle bli lärda den naturalistiskt vetenskapliga förklaringen.

Inom

loppet av några generationer fanns det inte längre någon oenigheteftersomendastmajoritetensåsiktvartillåten. Ochmysterietförblevlöst…tillsbyggarenavflygplanetåterkom.

———————————————-

Översättningen

gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment