Krävs ett tredje Tempel för att uppfylla Bibelns profetior? (Del 1)

Vissa bibellärare menar att ett tredje tempel krävs för att Bibelns profetior skall uppfyllas medan andra säger att det inte krävs. Båda ståndpunkterna kan inte vara korrekta.

Spelar det någon roll?

Sanningen är att det gör det. Om ett tredje tempel krävs för uppfyllandet av Bibelns profetior, så kan vi mer exakt mäta var vi befinner oss i biblisk historia så snart bygget av det tredje Templet har startat. Men om ett tredje tempel inte krävs, måste vi använda oss av någon annat. Men andra måttstockar kanske inte är lika specifika. Till exempel så sa Jesus att ett av tecknen på ändens tid skulle vara en ökning av (så kallade) naturkatastrofer inklusive jordbävningar. Vi har verkligen sett jordbävningar nyligen men i bästa fall kan det bara ge oss en riktlinje om var vi befinner oss i Bibelns profetior (om inte Herren har gett någon slags gudomlig uppenbarelse till sitt folk, vilket också är möjligt genom drömmar och visioner, enligt Joel 2:28-29, men vi har inte med något sådant i den här artikeln utan bara det som redan har blivit uppenbarat för oss genom Skrifterna).

2 Tess 2:3-4 refererar till “laglöshetens människa” som “sätter sig i Guds tempel” under sluttiden. Men några predikanter (välmenande som de är) argumenterar att detta handlar om en infiltration av kyrkans ledarskap av dem som sätter sig emot Guds syften. I det här sammanhanget, säger de, att “templet” är egentligen kyrkan. Om de har rätt så refererar inte den här texten bokstavligen till ett tempel som återuppbyggs i de sista dagarna. Men om de har fel så gör den det. Ett av argumenten som ges för att det inte refererar till ett återuppbyggt tempel som en byggnad är att texten klart säger ” Guds tempel” och kan ett återuppbyggt tempel verkligen betraktas som “Guds tempel” då det byggs av dem som förnekar Jesu offer? De hävdar, hur kan det vara ett tempel för den sanne och levande Guden?

Då de två första templen (av Salomo och kung Herod) byggdes, var ett av skälen till att de byggdes att utföra de dagliga offren. Men Bibeln lär oss att alla dessa offer bara var ett förebådande om det verkliga offret som ges genom Jesus Kristus, “Guds lamm” (Joh 1:29). Nu finns det inte längre ett behov av offer (Heb 10:18). Alltså, hur kan då ett återuppbyggt tempel anses vara “Guds tempel”? Detta är argumentet för dem som säger att 2 Tess 2:4 hänvisar till kyrkan, och inte bokstavligen till ett tempel. Det enda verkliga Guds tempel, menar de, är Guds tempel som är våra kroppar (1 Kor 6:19) och Guds tempel som är i himmelen (Upp 11:19).

Men de som säger att 2 Tess 2:4 verkligen refererar till ett verkligt tredje tempel argumenterar annorlunda. De säger att uttrycket “Guds tempel” som används i 2 Tess 2:4 är en rimlig beskrivning för ett verkligt tredje tempel som byggs av det judiska folket i de sista dagarna. Huruvida Gud sanktionerat detta tempel, eller godkänt det, är inte frågan.

Ett annat ställe som används för att försvara uppfattningen att det är ett verkligt tempel som återuppbyggs är Dan 9:27 där vi läser att “han” (syftar på antikrist) “skall avskaffa slaktoffer och matoffer” under de sista dagarna. Men än en gång, det finns de som bestrider detta och säger att “han” är inte klart definierat som antikrist och inte heller är tiden för denna tilldragelse klart definierad. Några bibellärare försvarar att “han” är Jesus och att offrandet som stoppades var det dagliga offret i det andra templet inte i ett framtida tredje tempel. Men att tillskriva Jesus Kristus detta ställe tycks underlåta en korrekt tolkning av den första delen av samma vers, “Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka”. Var finns “en vecka” förbundet som Jesus upprättade? Jesus ingick ett förbund (Luk 22:20), men inte för en vecka (eller sju år som denna hänvisning tycks antyda). De som säger att den här versen handlar om Jesus verkar inte ha tagit tillräcklig hänsyn till detta. För att få en adekvat referens till vem “han” avser måste vi gå tillbaks till vers 26. Där står det “Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.” Logiskt sett refererar “han” till den sist nämnda personen, som inte är “Messias den smorde” utan snarare ” fursten som kommer” (som i sammanhanget tycks hänvisa till antikrist).

Följ nu med till Dan 12 där jag vill visa dig att ett tredje tempel måste återuppbyggas för att Bibelns profetior skall bli uppfyllda. Det är nu upp till dig att läsa Dan 12:1-13 (som är en mycket betydelsefull text om sluttiden och som jag är säker på kommer att välsigna dig om du läser den i sin helhet). För det första, det faktum att denna text refererar till tiden för slutet då Kristus återkommer är uppenbart då många av verserna refererar till detta, Dan 12:2, Dan 12:4, Dan 12:6, Dan 12:9 och Dan 12:13 (Jag överlåter det som en övning till dig som läser detta att än en gång gå igenom det hela. Jag är säker på att det kan hjälpa dig att följa med i fortsättningen av detta viktiga ämne). Låt oss studera Dan 12:11 “Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1290 dagar”. Denna text visar tydligt på behovet av ett tempel under de sista dagarna. “Det regelbundna offrandet” är det offrande som inrättats i templet.

Enligt texten skall offrandet avskaffas. För att kunna avskaffas måste det ha blivit infört. Och för att införa det måste det finnas ett tempel.

Kommer därför ett tredje tempel att återuppbyggas i Jerusalem? Ja, det kommer det.

Är det viktigt att förstå Bibelns profetior? Det är det.

I själva verket fastställer samma kapitel för oss en bestämd tidplan för några avgörande händelser i sluttiden, baserat på några andra händelser som inträffar i det tredje templet.

Det här kommer att vara synnerligen viktigt att känna till för alla dem som kommer att vara med under den Stora Vedermödan så att de kan ha modet att gå vidare under denna tid.

Håll ögonen öppna för del 2.

I denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 års översättning. Att just denna översättning valts har tekniska orsaker. Bibelcitaten är dock oftast hämtade från Svenska Folkbibeln.

————

Översättningen gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment