När kommer Jesus Kristus åter?

Detfinnsmångadoldaochuppenbara referenseriBibelnsomkan få oss att tänka på attHerrensåterkomstärmycketnäraförestående.EnpassageäriHosea6:2,somverkarvaraprofetiskochrelaterad tilltidpunktenförKristiåterkomst.Därstårdet

Han

skall om två dagar på nytt göra oss levande,
ja, på tredjedagen skall han låta oss stå upp,
så att vi får leva införhans ansikte. (Hosea6:2)

Kan

dettahänvisatillHerrensåterkomstislutetavtvåtusenårräknatfrån datumetförhansförsta ankomst?

Med

särskild hänvisning tilltidpunktenförHerrensåterkomst,berättarapostelnPetrusför ossattintelåtaensakundgåvårkännedom:

“Men

glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusenår och tusen år som en dag.” (2Petr 3:8)

Lägg

märke till att denna vers är noggrant uttalad i ett stycke om”Herrensdag” -medhänvisning tillKristiåterkomst.OchPetrussägerglöminte detta, alltsånågot somintebörundgåvåruppmärksamhet, attförHerrenärendagsomtusenårochtusenårsomendag.

Det

finns åtminstone två syftningar, som jag ser det, där Petrus ordkan tillämpas, och som den Helige Ande leder oss mot. Den första ärHosea6:2,som nämnts ovan. Lägg märke till att bildspråket för att “påtredje dagen skall Han låta oss stå upp” förekommer, å enasidan, för att åberopa (eller peka ut) Herren Jesu Kristiuppståndelse som “uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna” (1Kor 15:4b).Det här bildspråket passar också bra för de rättfärdigasuppståndelse liksom för uppryckandet, som inträffar vid (allmäntsett) tiden för Kristi återkomst. Det är vid denna tidpunkt som desom har dött som troende kommer att få nya kroppar, de rättfärdigasuppståndelse. Vid samma tidpunkt, kommer de som då lever att bli”tagna upp” för att vara med Herren (ordet “rapture/uppryckta”kommer från det latinska ordet “caught up/tagna upp”).Dukanläsaombådadessahändelseri1Kor15:50-57och1Tess4:13-18.Kandet vara såattdet finnsenhänvisninghärför attdessahändelserinträffarvidkorsningspunktenmellanslutetavdetandra årtusendetochbörjanavdettredje årtusendeträknatfråntidenförKristiuppståndelse?Som du ser är vi där ungefärjust nu.

För

det andra,närdet gällerskapandeveckan,somvaradei exaktsexdagar(se”KundeGudverkligenhaskapatalltpåsex dagar?”skriven avKenHamochfinnspåvårhemsidahttps://fcet.biblemessages.com/could-god-really-have-created-everything-in-six-days/),desexdagarnaavskapandeplusenvilodagkanliknasvidsextusenårsommänsklighetenharfunnitspåjordenplusKristustusenårigaregeringstid.Om du drar en kronologisk tidslinjefrånAdamtillidag,kommer duatt seattviförnärvarande är på korsningspunkten mellan slutetavdetsjätteårtusendetochbörjanavdetsjundeårtusendeträknatfrån det datumsomAdamochEvaskapades(vidca4000f.Kr.).Återigenviär därungefärjustnu.

oavsett om du baserar din beräkning från de sex dagarna avegentligt skapande (1 Mos), eller från de två dagarna i Hosea6:2räknat från Kristi uppståndelse, om du använder 2Petr 3:8’s”glöm inte detta” att en dag är som tusen år, och dufår uppståndelsen,uppryckningen,ochKristiåterkomstplaceradomkringden tid vi lever i justnu.Deger dig båda sammaresultat.

Många

människor inklusive sekulära politiker, som vanligtvis inte visarnågot intresse för det som står i Bibeln, är rädda förkärnvapenkrig. Det finns goda skäl för att vara rädd, tycker jag,på grund av allt som har hänt i Iran, Nord-Korea och på andraplatser. Jag menar att Bibeln ger en bild av mycket farofyllda tideri ändens tid som eventuellt kan leda till förstörelse av helajorden ifall Herren väljer att inte ingripa. Lyckligtvis har videtta löfte från Jesus, där han sade, “Och om inte den tidenförkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för deutvaldas skull kommer den tiden att förkortas.” (Matt24:22)Därför kommerHerren attgåin vid rätttidpunkt.

Det

verkar som att det är på tiden att Herren träder in.

När

kommer Han att göra det? Om min förståelse av Hosea6:2och Petr3:8är riktig så är det snart nog. Faktum är, det verkar som, baseratpå enbart dessa två texter, att tiden närmar sig dramatiskt fort.Hursomhelst för att vara säker råder jag inte någon att dra”bestämda slutsatser” angående när Herren återkommer baseratpå endast två texter i Bibeln. Varför? Därför att det finns såmånga flertecken än detta för att bestyrka för oss att Han verkligenåterkommer mycket snart! Till exempel, månförmörkelserna somkommer att inträffa under 2014-2015 visar utan skuggan av ett tvivelatt Herrens återkomst är mycket snart! Vänligen läs “Han kommeråter tidigare än du kanske tror”, tillgänglig påhttp://www.fcet.org/eclipsearticle.html.Så det finns mycket mer som vi kunde titta på förutom det vi harsett på här. Du kan också läsa andra artiklar som knyter an tillsamma ämne, http://www.fcet.org/pub/1,series,46.html.

Mycket

stämmer för att Herrensåterkomstär inom en mycket snarframtid.Ärduredo?Bibelnsäger attman kan inte kommainihimmelriketom man inte ärföddapånytt. Vadinnebärdet attvaraföddpå nytt? Ikorthet innebärdetattta emot KristussomHerreoch Frälsare.Läsmer påhttp://www.lifesanswer.com/pg/12.htmloch http://www.lifesanswer.com/pg/11.html.

Lita

på Herren, för när allt är sagt och gjort, måste vi alla ståinför Honom, en räkenskapens dag. Om du inte har en personligrelation till Kristus, vill jag också uppmuntra dig att läsa någotav våra många personliga vittnesmål som har lämnats in,tillgängliga på http://www.fcet.org/pg/27.html.

I

denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 årsöversättning. Att just denna översättning valts har tekniskaorsaker. Bibelcitaten är dock oftast hämtade från SvenskaFolkbibeln.

————

Översättningen

gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment