När kommer nationerna att vara nådda för Kristus?

Detfinns två till synes motsatta påståenden i Bibeln om vilkenspridning evangeliet skall få (predikas) innan Jesus kommertillbaka. I ett uttalande, säger Jesus, “Amen säger jag er: Nihinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer”.(Matt10:23b)I detta uttalande ser det ut som Jesus säger att evangeliet inte enskommer att nå hela Israels nation, än mindre hela världen, innanhan återvänder.

Men

i ett annat uttalande, säger han, “Och detta evangelium om riketskall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk,och sedan skall slutet komma”. (Matt24:14)Vi vet att Skriften inte motsäger sig, så vi behöver med rättareda ut detta (2Tim 2:15)

Baserat

på dessa bibelställen, är min förståelse att när Jesus sa”skall predikas i hela världen” refererade Han till allafolkgrupper,men inte varje enskild person.Det här tycks stämma överens med vad Han sa i Matt10:23b.Han säger där att ni hinner inte igenomIsraels städer.Så vi kan komma in i en stad men inte helt igenom den. Även baseratpå den grammatiska känslan av den meningen, kanske vi inte enshinner börja evangelisera vissa städer. Om detta gäller förIsrael, varifrån evangeliet började predikas, hur mycket mer bördet då inte gälla för resten av världen?!

Detär en allvarsam tanke att tro att hela världen (på en personlignivå) kanske inte har hört talas om Jesus vid tiden för hansåterkomst. Men det verkar i linje med vad Skriften lär.

Alltså,

varje nationkommer att höra men inte varje personfrån varje nation kommer att nås. Det är för mig kärnan i vadSkriften undervisar. Nu är ordet “nation” lika med “ethne”som härstammar från “folkgrupp”. Så en “nation” i Skriftenär mer än bara en politisk enhet. I ett land kan det finnas flera”nationer” eller “folkgrupper”. I Kanada, till exempel, därjag själv kommer ifrån, kan jag tänka mig minst tre olikakanadensiska folkgrupper – de “första nationerna” (urinvånare,som själva består av många folkgrupper), de “franskakanadensarna” och de “engelska kanadensare “(och detfinns ännu fler som har invandrat).

I

allt som allt hur manga folkgrupper finns det I världen? Enligt”Joshua Projekt” (http://www.joshuaproject.net)finns det totalt 16 598 folkgrupper varav mer än 6910 (hittills)fortfarande är onådda. Wow! I genomsnitt är det mer än 40folkgrupper per land.

Hur

lång tid tror du det kommer att ta för att nå alla dessafolkgrupper, så att åtminstone en del från varje grupp kan fåhöra och reagera på evangeliet? Det verkar som det kan ta ännu etttag till. Evangelisation har pågått i århundraden. Och det ärfortfarande mer än 40 % av alla folkgrupper som ännu är onådda!Hur lång tid tar det då att nå alla dessa folkgrupper? Grundat påmatematiken i det hela så har det tagit omkring 2000 år att nå ca60 % av folkgrupperna. Även med tanke på den tekniska utvecklingenoch allt annat verkar det ändå som om vi fortfarande har en långväg att gå! Rent matematiskt skulle vi behöva ytterligarehundratals år.

Men

baserat på ett antal omständigheter tror jag verkligen inte världenhar ens hundra år kvar innan Jesus återkommer. Se gärna “Närkommer Jesus Kristus åter?” på https://fcet.biblemessages.com/when-is-jesus-christ-returning/.Se även “Han kommer åter tidigare än du kanske tror” påhttp://www.fcet.org/eclipsearticle.htmlsom mycket exakt visar de kommande månförmörkelserna under 2014och 2015 som jag tror otvetydigt pekar mot den nära föreståendeåterkomsten för Jesus Kristus kringdenna tid (om du läser artikeln kommer du att förstå attförmörkelserna inte anger dagen eller året utan en ungefärligtid).

Om

Herren verkligen kommer tillbaka kring denna tid, vad händer då medde ca 40 % av folkgrupperna som ännu inte nåtts med evangelietsbudskap? Det är här jag tror att tiden för den stora vedermödankommer in. Bibeln talar om en tid på jorden då det kommer att varastor vedermöda. Den är omnämnd i både Gamla Testamentet (Daniel12:1)och Nya testamentet (Matteus24:21).Och den kommer att pågå tre och ett halvt år (Daniel12:07,Uppenbarelseboken12:06,14). Speciellt i Uppenbarelseboken 7 och 14 läser vi om en tid medevangelisation som äger rum och då en mängd nationer, stammar,folk och språk blir nådda med evangeliet om Kristus.

är det. Enligt Bibeln är det då som de återstående onåddafolkgrupperna kommer att nås. Och det tar bara tre och ett halvt åratt avsluta jobbet. Fantastiskt.

“Därefter

såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av allafolkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronenoch inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad ihänderna.” (Upp7:9)

“Och

jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ettevigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för allafolk och stammar och språk och folkslag. (Upp14:6)

Herrens

återkomst är nära.

Är

du redo? Lita på Herren, för när allt är sagt och gjort, måstevi alla stå inför honom, en räkenskapens dag. Om du inte har enpersonlig relation med Kristus, vill jag uppmuntra dig att läsanågot av våra många personliga vittnesmål som har lämnats in,som finns på http://www.fcet.org/pg/27.html.

I

denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 årsöversättning. Att just denna översättning valts har tekniskaorsaker. Bibelcitaten är dock oftast hämtade från SvenskaFolkbibeln.

————

Översättningen

gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment